ТОО "Прикаспийский колледж "Болашак"

  • Колледж:Частный
  • Адрес:г.Актау, 27 мкр, №36 здание
  • Телефон:87766144871; 41-25-15
  • Email:college@bolashak.edu.kz
  • Сайт WWW:www.bolashak.edu.kz
Cоц сети:

Общее сведения

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы, 27 шағын аудан, №36 ғимарат
Тел: 8(7292)412515, 8(7292)415836
Факс: 8(7292)412515
e-mail: college@bolashak.edu.kz
Сайт: www.bolashak.edu.kz
Каспий өңірі «Болашақ» колледжі 2015 жылғы 17 ақпандағы №KZ20LAA00004303 лицензия (ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Маңғыстау облысындағы білім беруді бақылау департаменті берген) және Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде, Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, нормативтік-құқықтық актілерге, Президент пен Үкімет шешімдері мен жарлықтарына, колледж Жарғысына, 2017-2021 жж. арналған Стратегиялық даму жоспарына сәйкес білім беру қызметін жүзеге асырып келе жатыр.
Колледждің миссиясы: Еңбек нарығында Республика аумағында, оның ішінде Маңғыстау облысы бойынша экономиканың дамуына өз үлесін қосатын азаматтық және адамгершілігі мол, сапалы, инновациялық жаңаша ойлайтын, өз мамандығына тәжірибелік бағытталған қабілетті тұлғаны дайындау.
Колледждің басты мақсаты – бәсекеге қабілетті, білікті, кәсіптік сапасы мен құзыреттілігі еңбек нарығының бүгінгі күнгі талаптарына сай мамандарды даярлау. Колледжде студенттермен жүргізілетін барлық оқу, тәжірибе, ғылыми және тәрбие жұмысы ақтық мақсатқа - өмірге қажетті мүдделерін есепке ала отырып, түлектердің мамандығы бойынша жұмысқа орналаса алуына бағытталған.
ЖШС «Каспий өңірі «Болашақ» колледжі (Гуманитарлық-экономикалық колледжі) өз қызметін ҚР Білім және мәдениет Министрлігінің 1997 жылғы 3 қыркүйектегі №356 бұйрығы негізінде берілген БМ сериясы № 0000246 лицензиясын алғаннан кейін бастады.
2001 жылдың 28 наурыз айынан бастап Гуманитарлық-экономикалық колледж атауы «Қазақстандық қазіргі заман «Болашақ» академиясы колледжі» деп өзгертілді (заңды тұлғаны тіркеу туралы мемлекеттік куәлік №711-1943-У-е).
ҚР БжҒМ 07.07.2001 ж. №543 бұйрығымен кәсіптік білім беру саласындағы білім беру қызметіне лицензия берілді.
Қазақстандық қазіргі заман «Болашақ» академиясы колледжі «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі №2198 Заңының «Қайта ұйымдастыру жолымен құрылатын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу» 6-3 бабына сәйкес 2015 жылдың 08 қаңтарынан ЖШС «Каспий өңірі «Болашақ» колледжі» атауымен қайта құрылды.
ЖШС «Каспий өңірі «Болашақ» колледжі» ҚР «Білім туралы» заңының 9-бабының 1-тармағына сәйкес 2016 жылы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық агенттігімен мамандандырылған аккредиттеуден өткізу туралы екіжақты шарт жасасып, шартта белгіленген мерзім бойынша 2016 жылдың 12-13 желтоқсанында 4 мамандық, 0201000 «Құқықтану», 0105000 «Бастауыш білім беру», 1103000 «Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету», 1104000 «Теңіз техникасының электрорадиомонтажшысы» мамандықтары бойынша мамандандырылған аккредиттеуден өтті.
2019 жылдың мамыр айында Каспий өңірі «Болашақ» колледжі «ARQA» аккредиттеу және білім сапасын сараптау тәуелсіз агенттігі мекемесінен2 кезең нәтижесінде институционалдық аккредиттеуден сәтті өтті. Аккредиттеу кеңесінің шешімі бойынша Каспий өңірі «Болашақ» колледжіне аккредиттелген ТжКББ мәртебесін растайтын VET-IA № 00023куәлігі берілді. Куәліктің жарамдылық мерзімі 30.05.2019 ж. - 29.05.2024 ж.


Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, 27 микрорайон, 36 здание
Тел: 8(7292)412515, 8(7292)415836
Факс: 8(7292)412515
e-mail: college_bolashak@mail.ru
Сайт: www.college.bolashak.org

Прикаспийский колледж «Болашак» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № KZ20LAA00004303 от 17 февраля 2015 года (выданное Департаментом по контролю в сфере образования Мангистауской области Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК) и Государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального образования, согласно Конституции Республики Казахстан, законам, нормативно-правовым актам, решениям и указам Президента и Правительства, Уставу колледжа, Стратегическому плану организации на 2017-2021 гг.
Миссия колледжа: Подготовка инновационно-мыслящих и практико-ориентированных специалистов с гражданскими и нравственными качествами, способных внести весомый вклад в развитие экономики как Мангистауской области, так и Республики в целом.
Основная цель: подготовка профессионально-качественных, компетентных и конкурентоспособных специалистов современного общества в соответствии с требованиями рынка труда. Весь учебный процесс, практика, научная и воспитательная работа, проведенная со студентами приводит к итоговой цели, которая направлена на трудоустройство выпускника по специальности.
Колледж начал свою деятельность после получения лицензии серии БМ №0000246, выданной на основании Приказа Министерства образования и культуры РК за № 356 от 3 сентября 1997 года. В этот период студенты обучались по трем специальностям: «Правоведение», «Экономика, бухгалтерский учет и контроль» и «Таможенное дело».
В 1999 году с целью объединения в учебно-научный комплекс структурных единиц для осуществления сквозной непрерывной подготовки специалистов по системе: лицей–колледж-ВУЗ была создана Казахстанская современная академия «Болашак» (свидетельство о регистрации:№ 3001-1943-У-е).
С 28.03.2001 года Гуманитарно-экономический колледж переименован в колледж Казахстанской современной академии «Болашак»(свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №711-1943-У-е).
08 января 2015 года колледж Казахстанской современной академии «Болашак» был реорганизован в ТОО «Прикаспийский колледж «Болашак».
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РК «Об образовании», Прикаспийский колледж «Болашак» в 2016 году заключил двусторонний договор с НУ «Независимое агентство по обеспечению качества в образовании» о проведении специализированной аккредитации, и в сроки установленные договором, 12-13 декабря 2016 года прошел специализированную аккредитациюпо 4 специальностям: 0201000 «Правоведение», 0105000 «Начальное образование», 1103000 «Судостроение и техническое обслуживание судовых машин и механизмов», 1104000 «Электрорадиомонтаж морской техники».
В 2019 году в мае месяце, колледж с успехом прошел институциональную аккредитацию. Взяв за основу миссию колледжа, экспертная группа Независимого Казахстанского агентства по аккредитации и экспертизе качества образования «ARQA» оценила работу преподавательского состава, качество знаний, способности выпускников, а также используемую ими учебно-материальную и техническую базу, применение новых инноваций, современных технологий, учебную методику и производственную практику. 30.05.2019 года колледжу вручили свидетельство о прохождении институциональной аккредитации рег.номер VET-IA № 00023. Срок действия свидетельства с 30.05.2019г. - 29.05.2014г.

Данные

Запись не обнаружена.

# Квалификационный код Код специальности Название
1 4S01120102 01120100 Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения
2 4S01140101 01140100 Учитель начального образования
3 4S06130103 06130100 Разработчик программного обеспечения
4 4S07150502 07150500 Техник-механик
5 4S07151102 07151100 Техник-механик
6 4S07161506 07161500 Техник-строитель
7 4S07310102 07310100 Техник-проектировщик
8 4S07320106 07320100 Техник-строитель
9 4S10410508 10410500 Техник-судоводитель
10 3W06120101 06120100 Оператор компьютерного аппаратного обеспечения# {{headerItem.text}}
{{ key+1 }} {{item[headerItem.value]}} Подать заявку

Задать вопрос колледжу

Уважаемый пользователь, здесь у вас есть возможность отправить сообщение в адрес колледжа

ТОО "Прикаспийский колледж "Болашак"